Catalunya

11 de Setembre: el principal problema dels treballadors a Catalunya es diu sistema capitalista

By 11 septiembre 2019 No Comments

Avui, 11 de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, lluny d’anàlisis abstractes de suposats patriotes d’un i altre cantó, correspon analitzar quina és la situació en la que es troba el nostre poble, sostén real de Catalunya.

La realitat del nostre poble és que la pobresa està estesa per tot el territori. Que les condicions laborals, empitjorades de forma notable durant la crisi, cada cop són més lamentables pels treballadors i millors pels interessos dels empresaris. Que cada cop hi ha més multimilionaris mentre més famílies obreres no poden arribar a final de mes. Que els serveis públics segueixen empitjorant a base de retallades com les que ha fet el Govern de la Generalitat aquest estiu. Que l’especulació immobiliària és una xacra que provoca que els catalans haguem de destinar el 50% del salari per poder tenir un sostre, molts cops precari, on viure. Que la nostra economia depèn cada cop menys de la industria i cada cop més de sectors laboralment precaris com el turisme. Que 20000 alumnes començaran aquest curs estudiant en barracons. Que milers de joves no poden estudiar a la universitat per unes taxes universitàries absolutament prohibitives i, quan ho fan, moltes vegades han d’acabar fent pràctiques de franc a les empreses amb l’excusa de l’aprenentatge. En definitiva, que durant la època de recuperació de la crisi en cap cas s’estan revertint les agressions a la classe obrera si no que s’assenten en vistes de la propera crisi.

Avui es privatitzen els guanys i el sistema es prepara perquè, d’aquí uns mesos o anys, a l’esclatar la propera crisi, es tornin a col·lectivitzar les pèrdues i rebaixem més esglaons en la nostra qualitat de vida. El principal problema de la classe obrera de Catalunya es diu sistema capitalista.

Davant d’aquesta realitat, la classe dominant interposa diverses pantalles per confondre i dividir a la nostra classe. En cap cas diem que els problemes nacionals no tinguin una base real, si no que s’utilitzen per amagar el problema principal i confondre les aliances necessàries per resoldre’l. A Espanya hi ha un dèficit democràtic obvi que impedeix al poble de Catalunya decidir el seu futur. Els episodis dels últims anys reafirmen la tesi que els comunistes hem defensat sempre: que a qualsevol país capitalista, sota l’aparença democràtica s’hi amaga la cruel dictadura del capital, la dictadura dels interessos econòmics de les classe dels grans propietaris. Ara bé, per canviar una situació injusta no és suficient en identificar-la i en recordar permanentment el paper de víctimes. Les cunetes estan plenes de companys i companyes que tenien la raó. Calen una estratègia i una tàctica encertades.

Fa anys que hem anat dient que els dirigents independentistes estan duent al poble de Catalunya a un carreró sense sortida. Avui, aquesta és una realitat innegable. La confusió instal·lada en l’independentisme no és per falta d’idees brillants ni per divisions entre partits com interessadament s’argumenta, és degut a una impossibilitat material de dur a terme els objectius que s’han fixat en el moment actual. Trencar amb un sistema juntament amb sectors burgesos que tenen un interès evident en el manteniment d’aquest sistema, o trencar un país de la UE i la OTAN clicant l’ullet a totes les instàncies occidentals és un sense sentit.

La classe obrera de Catalunya ha de dir que ja n’hi ha prou de ser utilitzada com a carn de canó pels interessos econòmics de diversos sectors de la burgesia. La classe obrera no pot estar enfrontada entre sí en funció del seu sentiment nacional mentre els poderosos es freguen les mans. La classe obrera ha de dir prou a un Govern que només parla del conflicte amb Espanya mentre du a terme retallades o intenta impulsar les privatitzacions amb la Llei Aragonès. La classe obrera ha de mantenir la seva unitat per sobre de la nacionalitat, la raça, el gènere o l’edat per confrontar el vertader enemic que és el sistema capitalista que augmenta l’explotació dia a dia i impedeix, pels interessos econòmics que suporta, el dret a l’autodeterminació. La classe obrera necessita aixecar un projecte propi independent de la burgesia per lluitar per un país per a la classe obrera.

El nostre camí: la independència de la classe obrera!

A Barcelona, 10 de setembre de 2019

Comitè Nacional del PCTC

 

 

11 de Septiembre: el principal problema de los trabajadores en Cataluña se llama sistema capitalista

 

Hoy, 11 de Septiembre, Diada Nacional de Cataluña, lejos de análisis abstractos de supuestos patriotas de uno y otro lado, corresponde analizar cuál es la situación en la que se encuentra nuestro pueblo, sostén real de Cataluña.

La realidad de nuestro pueblo es que la pobreza está extendida por todo el territorio. Que las condiciones laborales, empeoradas de forma notable durante la crisis, cada vez son más lamentables por los trabajadores y mejores para los intereses de los empresarios. Que cada vez hay más multimillonarios mientras más familias obreras no pueden llegar a fin de mes. Que los servicios públicos siguen empeorando a base de recortes como las que ha hecho el Gobierno de la Generalitat este verano. Que la especulación inmobiliaria es una lacra que provoca que los catalanes tengamos que destinar el 50% del salario para poder tener un techo, muchas veces precario, donde vivir. Que nuestra economía depende cada vez menos de la industria y cada vez más de sectores laboralmente precarios como el turismo. Que 20000 alumnos comenzarán este curso estudiando en barracones. Que miles de jóvenes no pueden estudiar en la universidad por unas tasas universitarias absolutamente prohibitivas y, cuando lo hacen, muchas veces tienen que acabar haciendo prácticas gratis a las empresas con la excusa del aprendizaje. En definitiva, que durante la época de recuperación de la crisis en ningún caso se están revirtiendo las agresiones a la clase obrera si no que se asientan en vistas de la próxima crisis.

Hoy se privatizan las ganancias y el sistema se prepara para que, dentro de unos meses o años, al estallar la próxima crisis, se vuelvan a colectivizar las pérdidas y rebajamos más peldaños en nuestra calidad de vida. El principal problema de la clase obrera de Cataluña se llama sistema capitalista.

Ante esta realidad, la clase dominante interpone varias pantallas para confundir y dividir a nuestra clase. En ningún caso decimos que los problemas nacionales no tengan una base real, sino que se utilizan para ocultar el problema principal y confundir las alianzas necesarias para resolverlo. En España hay un déficit democrático obvio que impide al pueblo de Cataluña decidir su futuro. Los episodios de los últimos años reafirman la tesis que los comunistas hemos defendido siempre: que en cualquier país capitalista, bajo la apariencia democrática se esconde la cruel dictadura del capital, la dictadura de los intereses económicos de las clase de los grandes propietarios. Ahora bien, para cambiar una situación injusta no es suficiente en identificarla y al recordar permanentemente el papel de víctimas. Las cunetas están llenas de compañeros y compañeras que tenían la razón. Hacen falta una estrategia y una táctica acertadas.

Hace años que hemos ido diciendo que los dirigentes independentistas están llevando al pueblo de Cataluña a un callejón sin salida. Hoy, esta es una realidad innegable. La confusión instalada en el independentismo no es por falta de ideas brillantes ni por divisiones entre partidos como interesadamente se argumenta, es debido a una imposibilidad material de llevar a cabo los objetivos que se han fijado en el momento actual. Romper con un sistema junto con los sectores burgueses que tienen un interés evidente en el mantenimiento de este sistema, o romper un país de la UE y la OTAN haciendo guiños a todas las instancias occidentales es un sinsentido.

La clase obrera de Cataluña ha de decir que ya basta de ser utilizada como carne de cañón para los intereses económicos de diversos sectores de la burguesía. La clase obrera no puede estar enfrentada entre sí en función de su sentimiento nacional mientras los poderosos se frotan las manos. La clase obrera debe decir basta a un Gobierno que sólo habla del conflicto con España mientras lleva a cabo recortes o intenta impulsar las privatizaciones con la Ley Aragonés. La clase obrera debe mantener su unidad por encima de la nacionalidad, la raza, el género o la edad para confrontar el verdadero enemigo que es el sistema capitalista que aumenta la explotación día a día e impide, por los intereses económicos que soporta , el derecho a la autodeterminación. La clase obrera necesita levantar un proyecto propio independiente de la burguesía para luchar por un país para la clase obrera.

Nuestro camino: ¡la independencia de la clase obrera!

En Barcelona, ​​10 de septiembre de 2019

Comité Nacional del PCTC