Skip to main content

Acabades les eleccions els partits burgesos deixen els nostres barris per formar els seus governs i les seves falses oposicions, però nosaltres ens quedem aquí amb els nostres problemes: treball a demanda, precarietat, problemes de salut mental, sobrecàrregues laborals, coacció patronal, serveis públics degradats, desnonaments, etcètera, són conceptes que perduren passades les eleccions i que només es podran superar amb la força organitzada de la pròpia classe obrera, que és la que pateix aquests problemes.

Novament, hem vist com la campanya serveix per desplegar i aprofundir intensament en els falsos dilemes que s’usen en el xantatge contra la classe obrera. Els partits de la dreta parlamentària necessiten desviar l’atenció amb un boc expiatori, els immigrants. L’esquerra parlamentària necessita d’un mal major, el llop feixista, per aparentar ser el mal menor. Però tots aquests partits coincideixen a defensar les actuals polítiques d’augment de les càrregues laborals i de les mesures de flexibilitat laboral a favor de la patronal, i en desmantellar els serveis públics. Tots els partits de l’arc parlamentari català, en menor o major mesura, s’apropen durant la campanya a les capes obreres i populars per fer grans promeses de canvi, però dia a dia, per activa o per passiva, continuen coincidint en els plans de la Comissió Europea i en la seva doctrina de la flexiseguretat que té com a objectiu instaurar plenament el treball a demanda, el treball a cop de telèfon. Tots els partits de la patronal coincideixen a seguir transformant el concepte de servei públic en servei
d’interès públic i, així, facilitar-ne l’entrada de les empreses privades. A Catalunya, la llei d’educació de 2009, aprovada per CiU, PSC i ERC i l’abstenció còmplice d’ICV, és pionera en introduir aquest concepte tal com marca la política de la Unió Europea. El treball a demanda i les pràctiques infraremunerades també avancen de la mà de la socialdemocràcia. Catalunya ha estat pionera, sota el govern d’ERC i de la mà dels Comuns, en els grans acords en el camp de la formació professional, tant en l’FP dual com en el desplegament de les pràctiques en empreses perquè la patronal disposi de mà d’obra juvenil pràcticament esclava.

Defensar la idea que és millor tenir els partits d’esquerres al govern per així poder minorar l’impacte de les polítiques patronals és un greu error perquè el principal problema actual no són les derrotes sinó els intents de desmobilitzar la nostra classe enfront d’aquests. Vendre la idea que només votant ja es poden solucionar els grans problemes i vendre retrocessos com a victòries. Els Comuns, la CUP i ERC en són especialistes i juguen constantment a aquest joc que només fa que debilitar les organitzacions de masses del camp obrer i popular. Votant no se solucionen els problemes de la nostra classe per molt que ens ho vulguin fer creure. Només organitzant-nos podrem resoldre els nostres grans problemes.

ERC, JUNTS, PSC i qualsevol altre partit de la patronal duen a terme polítiques criminals contra la classe obrera. La seva complicitat amb el genocidi del poble palestí és innegable. A Catalunya hi ha participació subvencionada en la indústria militar que recolza les polítiques sionistes, cas de l’empresa ICL de les mines del Bages, d’on s’extreu potassa per a les bombes de fòsfor blanc que massacren a Palestina. També n’és exemple la política de les universitats catalanes en el desenvolupament científic de la indústria militar en col·laboració amb Israel.

Pel que fa als resultats electorals del Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, aquests encara no destaquen, però el Partit valora positivament la feina feta durant la campanya electoral perquè ha servit per fer salts qualitatius en el treball que la militància dur a terme en els fronts de masses al llarg de l’any. La campanya permet un moment subjectiu favorable a la intensificació del treball polític diari i a l’acumulació de resultats en forma de més contactes i simpatitzants i nous premilitants i militants. El vot comunista té el valor de ser un vot militant, un vot que s’organitza als barris i als centres de treball. Un vot conscient de què són les eleccions burgeses i d’on es juguen veritablement les principals batalles per l’emancipació de la classe obrera.

Abans, durant i després de les eleccions el Partit Comunista continua dient el mateix. Cap confiança en els governs de la patronal. La classe obrera ha de confiar en si mateixa. Cal treballar per continuar augmentant la capacitat organitzativa de la classe. La lluita pel socialisme – comunisme no és una opció, és una necessitat.

A 19 de maig del 2024,

Comitè Nacional del Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC)

El voto comunista, el voto organizado

Finalizadas las elecciones los partidos burgueses dejan nuestros barrios para formar sus gobiernos y sus falsas oposiciones, pero nosotros nos quedamos aquí con nuestros problemas: trabajo a demanda, la precariedad, problemas de salud mental, sobrecargas laborales, coacción patronal, servicios públicos degradados, desahucios, etcétera, son conceptos que perduran pasadas las elecciones y que solo se podrán superar con la fuerza organizada de la propia clase obrera, que es la que sufre estos problemas.

Nuevamente, hemos visto como la campaña sirve para desplegar y profundizar intensamente en los falsos dilemas que se usan en el chantaje contra la clase obrera. Los partidos de la derecha parlamentaria necesitan desviar la atención con un chivo expiatorio, los inmigrantes. La izquierda parlamentaria necesita de un mal mayor, el lobo fascista, para aparentar ser el mal menor. Pero todos estos partidos coinciden a defender las actuales políticas de aumento de las cargas laborales y de las medidas de flexibilidad laboral a favor de la patronal, y al desmantelar los servicios públicos. Todos los partidos del arco parlamentario catalán, en menor o mayor medida, se acercan durante la campaña a las capas obreras y populares para hacer grandes promesas de cambio, pero día a día, por activa o por pasiva, continúan coincidiendo en los planes de la Comisión Europea y en su doctrina de la flexiseguridad que tiene como objetivo instaurar plenamente el trabajo a demanda, el trabajo a golpe de teléfono. Todos los partidos de la patronal coinciden en seguir transformando el concepto de servicio público en servicio de interés público y, así, facilitar la entrada de las empresas privadas. En Cataluña, la ley de educación de 2009, aprobada por CiU, PSC y ERC y la abstención cómplice de ICV, es pionera al introducir este concepto tal como marca la política de la Unión Europea. El trabajo a demanda y las prácticas infraremunerades también avanzan de la mano de la socialdemocracia. Cataluña ha sido pionera, bajo el gobierno de ERC y de la mano de los Comuns, en los grandes acuerdos en el campo de la formación profesional, tanto en la FP dual como en el despliegue de las prácticas en empresas para que la patronal disponga de mano de obra juvenil prácticamente esclava.

Defender la idea que es mejor tener los partidos de izquierdas en el gobierno para así poder aminorar el impacto de las políticas patronales es un grave error porque el principal problema actual no son las derrotas sino los intentos de desmovilizar nuestra clase frente a estos. Vender la idea que simplemente votando se pueden solucionar los grandes problemas y vender retrocesos como victorias. Comuns, la CUP y ERC son especialistas y juegan constantemente a este juego que no hacen más que debilitar las organizaciones de masas del campo obrero y popular. Votando no se solucionan los problemas de nuestra clase por mucho que nos lo quieran hacer creer. Solo organizándonos podremos resolver nuestros grandes problemas.

ERC, JUNTS, PSC y cualquier otro partido de la patronal llevan a cabo políticas criminales contra la clase obrera. Su complicidad con el genocidio del pueblo palestino es innegable. En Cataluña hay participación subvencionada en la industria militar que apoya las políticas sionistas, como el caso de la empresa ICL de las minas del Bages, de donde se extrae potasa para las bombas de fósforo blanco que masacran a Palestina. También es ejemplo la política de las universidades catalanas en el desarrollo científico de la industria militar en colaboración con Israel.

En cuanto a los resultados electorales del Partido Comunista de los Trabajadores de Cataluña, estos todavía no destacan, pero el Partido valora positivamente el trabajo hecho durante la campaña electoral porque ha servido para hacer saltos cualitativos en el trabajo que la militancia lleva a cabo en los frentes de masas a lo largo del año. La campaña permite un momento subjetivo favorable a la intensificación del trabajo político diario y a la acumulación de resultados en forma de más contactos y simpatizantes y nuevos premilitantes y militantes. El voto comunista tiene el valor de ser un voto militante, un voto que se organiza en los barrios y en los centros de trabajo. Un voto consciente de qué son las elecciones burguesas y de dónde se juegan verdaderamente las principales batallas por la emancipación de la clase obrera.

Antes, durante y después de las elecciones el Partido Comunista continúa diciendo el mismo. No hay que poner confianza alguna en los gobiernos de la patronal. La clase obrera tiene que confiar en sí misma. Hay que trabajar para continuar aumentando la capacidad organizativa de la clase. La lucha por el socialismo – comunismo no es una opción, es una necesidad.

A 19 de mayo del 2024,

Comité Nacional del Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC)