Catalunya

Posició de la cèl•lula de Tarragona del PCTC davant l’accident de l’empresa química IQOXE

By 17 enero 2020 No Comments

El PCTC lamenta profundament l’accident i expressa el condol a les famílies, amics i companys de feina dels ferits i morts en aquesta tragèdia.

L’explosió d’un tanc d’òxid d’etilè a la fàbrica d’IQOXE ha posat sobre la taula el debat de les petroquímiques al Camp de Tarragona. La patronal de AEQT i els seus mitjans locals subvencionats  tracten de situar l’accident en quelcom fortuït. En canvi, la classe obrera que es juga la vida cada dia en aquestes empreses, i concretament en l’empresa IQOXE, fa temps que ve denunciant unes males condicions en termes laborals i de seguretat que han portat a aquest accident. Subcontractacions, temporalitat, reduccions salarials, opacitat en termes de seguretat o oposicions a fer estudis mèdics i científics son la realitat actual del sector petroquímic de Tarragona. És per això que, al marge del motiu concret que hagi ocasionat la explosió, la patronal AEQT i IQOXE són els responsables d’haver sentat les bases perquè aquest accident s’hagi pogut donar.

El capitalisme és un sistema que és incompatible amb una vida i un treball dignes. L’empresa IQOXE, del grup Cristian Lay, és propietària del empresari Ricardo Leal, un dels 200 homes més rics d’Espanya. El desembre passat la plantilla d’IQOXE va haver d’anar a la vaga perquè l’empresa volia fer un increment salarial per sota del conveni del sector de les químiques. Ricardo Leal és un empresari al que l’únic que l’importa són els seus beneficis, per sobre, òbviament, de les condicions laborals dels seus treballadors, la seva seguretat o el medi ambient del Camp de Tarragona. Prova d’això són les reiterades sancions en matèria de drets laborals i seguretat que inspecció de treball ha fet a l’empresa en els últims temps. Un cop més queda demostrat que qui veritablement arrisca en el procés de treball no és l’empresari si no els treballadors, que per un sou miserable cada dia surten de casa sense saber si hi podran tornar.

El capitalisme és un sistema incompatible amb la conservació del nostre entorn i amb el manteniment ecològic del nostre planeta. La patronal AEQT porta durant dècades obstaculitzant qualsevol iniciativa que vingui a estudiar la qualitat del aire al Camp de Tarragona. Amb la complicitat d’ajuntaments i Generalitat, les empreses químiques gaudeixen d’un total obscurantisme per seguir contaminant les nostres comarques o per no impulsar mesures de seguretat laboral pels seus treballadors. El cas extrem de tot això es va donar el dimarts passat, quan les alarmes d’alerta química del Camp de Tarragona no van sonar degut a que l’empresari va tardar més d’una hora en informar a les autoritats de que l’explosió i fuga era d’un gas tòxic. Fins a l’últim moment l’empresa va intentar tapar l’escàndol a costa de la nostra seguretat. Es repeteix el cas de l’any passat, on després d’una fuga tòxica a Carburos Metálicos al polígon nord (amb la mort també d’un altre treballador) l’empresa Repsol, situada a pocs metres, no va activar les alarmes per a que no es parés la producció. Sembla ser que les alarmes només serveixen per fer simulacres però en cap cas protegir la població si això suposa alguna pèrdua per l’empresari.

Davant d’aquesta situació hi ha veus que reclamen el tancament de l’industria petroquímica i altres que en reclamen una major intervenció per fer que es compleixin les mesures de seguretat i protecció. El PCTC en cap cas defensa el tancament de cap fàbrica petroquímica i concretament exigeix que es prenguin mesures per la reconstrucció de la indústria de l’òxid d’etilè i la seguretat salarial absoluta de tots els treballadors de IQOXE fins que la fàbrica quedi reconstruïda. En cap cas acceptarem, amb l’excusa de l’accident, l’aplicació de cap expedient de regulació d’ocupació que faci pagar als treballadors el que és responsabilitat únicament de la patronal. En segon lloc, el PCTC diu clarament que demanar que les institucions capitalistes fiscalitzin i controlin les empreses capitalistes és una utopia. Un sistema que es basa en el lucre personal mai pot tenir com a prioritat la seguretat de treballadors i població.

El PCTC proposa a la classe obrera del Camp de Tarragona els següents eixos d’actuació:

 1. Nacionalització immediata de IQOXE i de tots els seus actius amb l’objectiu de garantir la seguretat laboral de la plantilla i la compensació a totes les víctimes.
 2. Exigir una investigació rigorosa i transparent que compti amb el comitè d’empresa.
 3. Reconstrucció sobre fons públics d’una empresa d’òxid d’etilè en que es mantinguin els treballadors d’IQOXE actuals.
 4. Un pla de nacionalitzacions de tot el sector petroquímic del Camp de Tarragona degut a que és un factor de risc de la població que en cap cas pot estar en mans privades. Les empreses nacionalitzades s’han de posar sota control dels propis treballadors i de les associacions veïnals de la zona a la fi de que la seva prioritat de funcionament no sigui el lucre privat si no la seguretat de la població, la seguretat dels treballadors i unes condicions laborals dignes.
 5. Estudi exhaustiu de les emisions de gas de la industria i les afectacions a treballadors i població general.
 6. Organització sindical i política de tota la classe obrera amb la mirada posada a una vaga del sector a la fi de lluitar per aconseguir aquests objectius.

Els seus beneficis son els nostres morts!

Accident laboral: terrorisme patronal!

Tarragona 16 de gener de 2020

Cèl·lula del PCTC del Camp de Tarragona

 

Posición de la célula de Tarragona del PCTC ante el accidente ocurrido en la empresa química IQOXE:

El PCTC lamenta profundamente el accidente y expresa su pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo de los heridos y fallecidos en esta tragedia.

La explosión de un tanque de óxido de etileno en la fábrica de IQOXE ha puesto sobre la mesa el debate de las petroquímicas en el Camp de Tarragona. La patronal de AEQT y sus medios locales subvencionados tratan de calificar los hechos como algo fortuito. En cambio, la clase obrera que se juega la vida cada día en estas empresas, y concretamente en la empresa IQOXE, hace tiempo que viene denunciando en términos laborales y de seguridad las malas condiciones que, desgraciadamente, han dado lugar a este accidente. Subcontrataciones, temporalidad, reducciones salariales, opacidad en términos de seguridad u oposiciones y trabas para llevar a cabo estudios médicos y científicos son la realidad actual del sector petroquímico de Tarragona. Es por ello por lo que al margen del motivo concreto que haya ocasionado la explosión, la patronal AEQT y IQOXE son los responsables de haber sentado las bases para que este accidente haya tenido lugar.

El capitalismo es un sistema incompatible con una vida y un trabajo dignos. La empresa IQOXE, del grupo Cristian Lay, es propiedad del empresario Ricardo Leal, uno de los 200 hombres más ricos de España. El pasado diciembre la plantilla de IQOXE tuvo que ir a huelga porque la empresa quería llevar a cabo un incremento salarial por debajo del convenio establecido por el sector de las químicas. Ricardo Leal es un empresario al que lo único que le importa son sus beneficios, por encima, obviamente, de las condiciones laborales de sus trabajadores, su seguridad o el medio ambiente del Camp de Tarragona. Prueba de esto son las reiteradas sanciones en materia de derechos laborales y seguridad que inspección de trabajo ha hecho a la empresa en los últimos tiempos. Una vez más queda demostrado que quien verdaderamente arriesga en el proceso de trabajo no es el empresario si no los trabajadores, que por un sueldo miserable salen cada día de sus casas sin saber si podrán regresar a ellas.

El capitalismo es un sistema incompatible con la conservación de nuestro entorno y con el mantenimiento ecológico de nuestro planeta. La patronal AEQT lleva obstaculizando durante décadas cualquier iniciativa que proponga estudiar la calidad del aire en el Camp de Tarragona. Con la complicidad de ayuntamientos y Generalitat, las empresas químicas disponen de total impunidad para seguir contaminando nuestras comarcas o para no impulsar medidas de seguridad laboral para sus trabajadores. El caso extremo de todo esto se dio el pasado martes, cuando las alarmas de alerta química del Camp de Tarragona no sonaron debido a que el empresario tardó más de una hora en informar a las autoridades de que la explosión y fuga eran de un gas tóxico. Hasta el último momento la empresa intentó tapar el escándalo a expensas de nuestra seguridad. Se repite el caso del año pasado, donde después de una fuga tóxica en Carburos Metálicos, en el polígono norte (con la muerte también de otro trabajador) la empresa Repsol, situada a pocos metros, no activó las alarmas para que no se parara la producción. Parece ser que las alarmas solo sirven para hacer simulacros, pero en ningún caso para proteger a la población si esto supone pérdida de beneficios para el empresario.

Ante esta situación, hay voces que reclaman el cierre de la industria petroquímica y otras que reclaman una mayor intervención para hacer que se cumplan las medidas de seguridad y protección.

En primer lugar, el PCTC no defiende en ningún caso el cierre de ninguna fábrica petroquímica y exige que se tomen medidas concretas para la reconstrucción de la industria del óxido de etileno y la seguridad salarial absoluta de todos los trabajadores de IQOXE hasta que la fábrica quede reconstruida. En ningún caso aceptaremos, con la excusa del accidente, la aplicación de ningún expediente de regulación de empleo que haga pagar a los trabajadores aquello que es únicamente responsabilidad de la patronal.

En segundo lugar, el PCTC dice claramente que pedir que las instituciones capitalistas fiscalicen y controlen a las empresas capitalistas es una utopía. Un sistema que se basa en el lucro personal y el beneficio a toda costa nunca puede tener como prioridad la seguridad de los trabajadores y de la población.

El PCTC propone a la clase obrera del Camp de Tarragona los siguientes ejes de actuación:

 1. Nacionalización inmediata de IQOXE y de todos sus activos, con el objetivo de garantizar la seguridad laboral de la plantilla y la compensación a todas las víctimas.
 2. Exigir una investigación rigurosa y transparente que cuente con el comité de empresa.
 3. Reconstrucción sobre fondos públicos de una empresa de óxido de etileno en la que se mantenga la actual plantilla de trabajadores de IQOXE.
 4. Un plan de nacionalizaciones para todo el sector petroquímico del Camp de Tarragona debido a que es un factor de riesgo para la población que en ningún caso puede estar en manos privadas. Las empresas nacionalizadas se tienen que poner bajo el control de los propios trabajadores y de las asociaciones vecinales de la zona a fin de que su prioridad de funcionamiento no sea el beneficio privado y el lucro personal, si no la seguridad de la población, la seguridad de los trabajadores y unas condiciones laborales dignas.
 5. Estudio exhaustivo de las emisiones de gas de la industria y las afectaciones que estas tienen para los trabajadores y la población en general.
 6. Organización sindical y política de toda la clase obrera con la mirada puesta en una huelga del sector con el fin de luchar para conseguir estos objetivos.

¡Sus beneficios son nuestros muertos!

Accidente laboral: ¡Terrorismo patronal!

Tarragona 16 de enero de 2020

Célula del PCTC del Camp de Tarragona