Skip to main content

Fa pocs dies, el Departament d’Educació i els sindicats CCOO i UGT, organitzacions que sumen un  20% de la representació sindical dels 90 mil docents que conformen l’educació pública no universitària, van arribar a un acord amb el Govern per recuperar la reducció d’horari lectiu dels majors de 55 anys i el primer sexenni, i per l’equiparació salarial de tot el professorat d’FP al grup  A1. La reducció de l’horari lectiu, que no serà plenament efectiva fins al curs 25-26, suposarà una important reducció de les càrregues laborals, però la resta de l’acord va en la línia dels pactes  d’increments del salari nominal que s’estan duent a terme darrerament, mai per sobre dels increments del cost de la vida.

Aquest acord, per diferents motius, no ha comptat amb el recolzament i la firma de la resta de sindicats del sector, entre ells, els dos més representatius, USTEC i ASPEPC. L’acord, en sí mateix, representa una recuperació d’algunes de les retallades anteriors i situa el professorat més a prop de recuperar certs drets perduts l’any 2012. Aquest fet pot ser positiu sempre que serveixi per seguir lluitant i no per relaxar-se o establir un període de “pau social” i desmobilització.

Els increments de salari nominal en el context actual permeten a la classe obrera agafar una mica més d’aire, però es poden convertir en una trampa si no van acompanyats d’un increment de les rendes del treball, ja que si no, simplement s’obtenen de reduir altres partides destinades a satisfer les necessitats col·lectives. Aquest acord, no el podem deslligar del context general de les condicions actuals de la lluita de classes. L’actual política estatal i de la UE va en la línia accelerada de convertir les rendes del treball destinades a la despesa pública en rendes del capital mitjançant velles i noves fórmules de mercantilització dels serveis públics. Les dificultats del capitalisme espanyol per competir a escala internacional porten, des de ja fa uns anys, a una política d’endeutament públic estratosfèric de l’Estat que, fins al moment, per poder mantenir la pau social amb una elevada inflació, s’ha dedicat a subvencionar el consum de la classe obrera amb ajuts varis (transport, carburants, baixada de l’IVA a l’electricitat, ERTOS…) i a augmentar els salaris nominals sempre per sota dels increments dels preus dels productes i serveis bàsics. Però en un context on la patronal necessita absorbir més rendes, el govern, fidel representant dels empresaris, aplica polítiques antiobreres de reducció de la despesa pública en serveis socials i desviament dels pressupostos de sanitat i educació, entre d’altres, a mantenir i subvencionar el negoci d’empreses privades que parasiten el sector públic, cas per exemple de les escoles privades concertades, que, en termes generals, veuen com, any rere any augmenta el seu nombre de línies mentre l’Escola pública es degrada a marxes forçades.

Poc després de tornar de les vacances de Nadal, el Departament d’Educació anunciava el tancament de l’Escola de primària Juan Salamero de Gavà, ciutat que porta deu anys perdent línies de la pública, convertint-se així en la primera gran ciutat metropolitana on la privada supera la pública. Un canvi de paradigma que ha situat la ciutat del Baix Llobregat com a punta de llança en la pugna contra el desmantellament del sector públic. Gràcies, però, a la lluita de docents i famílies, s’ha forçat a l’Ajuntament a canviar la seva postura i posicionar-se en contra del Departament que, en una setmana, s’ha vist obligat a retirar l’anunci. Fruit de la lluita, l’Escola  Juan Salamero no tancarà a final de curs.

Aquesta victòria, però, ha anat posteriorment acompanyada d’altres anuncis en la línia la política  antiobrera d’ERC i PSOE de desmantellament de l’educació pública. A finals de gener s’han conegut i anunciat més tancaments de línies i centres educatius públics. L’INS Vall d’Hebron perdrà la secundària obligatòria i quasi tot el batxillerat per reconvertir-se en un centre només de formació professional. L’INS la Bastida, de Santa Coloma de Gramanet i l’INS Pablo Picasso de Barcelona tancaran el curs que ve. En el darrer cas, l’únic centre públic que aplega l’alumnat dels barris de Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró, reconvertirà l’espai en un centre de formació professional de la branca d’esports. Per acollir l’alumnat de secundària, el Departament ha anunciat la fusió de les diverses escoles de primària de la zona per reconvertir-les en un Institut-Escola, un model de centres que la Generalitat promou des de fa uns anys en la línia de reduir despesa en serveis públics, facilitar l’externalització del Batxillerat i equiparar les condicions laborals del professorat de secundària al de primària, així com per promoure pràctiques pseudopedagògiques emanades de l’actual currículum de l’Educació Bàsica (primària i secundària) que segueixin abaratint la Pública.

Mentre es firma l’acord que incrementa el salari nominal dels docents el govern segueix desmantellant el sistema públic. No hi ha acord deslligat de les condicions generals, i aquestes mostren una reducció del salari social tot i l’augment de la nòmina a final de mes. L’increment del  sou mensual dels docents no serà una victòria si no serveix per lluitar per la millora de les condicions generals de vida. Així, cal que, en l’actual context, la lluita obrera i sindical s’orienti cap a les mesures que millorin les condicions de vida i la capacitat de resistir els nous atacs, cal orientar-se contra els augments de les  càrregues laborals, que empitjoren la salut física i mental de la nostra classe, cal lluitar contra la supressió de les mesures de flexibilitat que beneficien la patronal perquè ens converteixen en treballadors a demanda i faciliten la gestió privada, i cal lluitar per la defensa del salari social que assegura les condicions col·lectives.

Des del Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC) fem una crida a tot el professorat, a les famílies obreres i a l’estudiantat a sindicar-se i organitzar-se, a no deixar-se dividir pel trencament temporal de la unitat sindical en la firma del darrer acord, i a utilitzar les millores en el salari nominal per augmentar la capacitat de mobilització contra les polítiques antiobreres del Govern.

A Barcelona, el 20 de febrer de 2024

Comitè Nacional del Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC)

***

¡CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LA ESCUELA PÚBLICA! OBSERVACIONES RESPECTO AL ACUERDO DE EDUCACIÓN

Hace pocos días, el Departament d’Educació y los sindicatos CCOO y UGT, organizaciones que suman un 20% de la representación sindical de los 90 mil docentes que conforman la educación pública no universitaria, llegaron a un acuerdo con el Govern de Cataluña para recuperar la reducción de horario lectivo de los mayores de 55 años y el primer sexenio, y para la equiparación salarial de todo el profesorado de FP al grupo A1. La reducción del horario lectivo, que no será plenamente efectiva hasta el curso 25-26, supondrá una importante reducción de las cargas laborales, pero el resto del acuerdo va en la línea de los pactos de incrementos del salario nominal que se están llevando a cabo últimamente, nunca por encima de los incrementos del coste de vida.

Este acuerdo, por diferentes motivos, no ha contado con el respaldo y la firma del resto de sindicatos del sector, entre ellos, los dos más representativos, USTEC y ASPEPC. El acuerdo, en sí mismo, representa una recuperación de algunas de los recortes anteriores y sitúa al profesorado más cerca de recuperar ciertos derechos perdidos en 2012. Este hecho puede ser positivo siempre que sirva para seguir luchando y no para relajarse o establecer un periodo de “paz social” y desmovilización.

Los incrementos de salario nominal en el contexto actual permiten a la clase obrera coger algo más de aire, pero se pueden convertir en una trampa si no van acompañados de un incremento de las rentas del trabajo, puesto que, si no, simplemente se obtienen de reducir otras partidas destinadas a satisfacer las necesidades colectivas. Este acuerdo, no lo podemos desligar del contexto general de las condiciones actuales de la lucha de clases. La actual política estatal y de la UE va en la línea acelerada de convertir las rentas del trabajo destinadas al gasto público en rentas del capital mediante viejas y nuevas fórmulas de mercantilización de los servicios públicos. Las dificultades del capitalismo español para competir a escala internacional llevan, desde ya hace unos años, a una política de endeudamiento público estratosférico del Estado que, hasta el momento, para poder mantener la paz social con una elevada inflación, se ha dedicado a subvencionar el consumo de la clase obrera con ayudas varias (transporte, carburantes, bajada del IVA a la electricidad, ERTES…) y a aumentar los salarios nominales siempre por debajo de los incrementos de los precios de los productos y servicios básicos. Pero en un contexto donde la patronal necesita absorber más rentas, el Govern, fiel representando de los empresarios, aplica políticas antiobreras de reducción del gasto público en servicios sociales y desvío de los presupuestos de sanidad y educación, entre otros, a mantener y subvencionar el negocio de empresas privadas que parasitan el sector público, caso por ejemplo de las escuelas privadas concertadas, que, en términos generales, ven como, año tras año aumenta su número de líneas mientras la Escuela pública se degrada a marchas forzadas.

Al poco de volver de las vacaciones de Navidad, el Departament de Educació anunciaba el cierre de la Escuela primaria Juan Salamero de Gavà, ciudad que lleva diez años perdiendo líneas de la pública, convirtiéndose así en la primera gran ciudad metropolitana donde la privada supera la pública. Un cambio de paradigma que ha situado la ciudad del Baix Llobregat como punta de lanza en la pugna contra el desmantelamiento del sector público. Sin embargo, gracias, a la lucha de docentes y familias, se ha forzado al Ayuntamiento a cambiar su postura y posicionarse en contra del Departament que, en una semana, se ha visto obligado a retirar el anuncio. Fruto de esta lucha, la Escuela Juan Salamero no cerrará a final de curso.

Esta victoria, no obstante, ha ido acompañada posteriormente por otros anuncios en la línea la política antiobrera de ERC y PSOE de desmantelamiento de la educación pública. A finales de enero se han conocido y anunciado más cierres de líneas y centros educativos públicos. El INS Vall d’Hebrón perderá la secundaria obligatoria y casi todo el bachillerato para reconvertirse en un centro solo de formación profesional. El INS la Bastida, de Santa Coloma de Gramanet y la INS Pablo Picasso de Barcelona cerrarán el curso que viene. En el último caso, el único centro público que reúne el alumnado de los barrios de Ciutat Meridiana, Vallbona y Torre Baró, reconvertirá el espacio en un centro de formación profesional de la rama del deporte. Para acoger al alumnado de secundaria, el Departament ha anunciado la fusión de las varias escuelas de primaria de la zona para reconvertirlas en un Instituto-Escuela, un modelo de centros que la Generalitat promueve desde hace unos años en la línea de reducir gasto en servicios públicos, facilitar la externalización del Bachillerato y equiparar las condiciones laborales del profesorado de secundaria al de primaria, así como para promover prácticas pseudopedagógicas emanadas del actual currículum de la Educación Básica (primaria y secundaria) que sigan abaratando la Pública.

Mientras se firma el acuerdo que incrementa el salario nominal de los docentes el Govern sigue desmantelando el sistema público. No hay acuerdo desatado de las condiciones generales, y estas muestran una reducción del salario social a pesar del aumento de la nómina a final de mes. El incremento del sueldo mensual de los docentes no será una victoria si no sirve para luchar por la mejora de las condiciones generales de vida. De esto modo, hace falta que, en el actual contexto, la lucha obrera y sindical se oriente hacia las medidas que mejoren las condiciones de vida y la capacidad de resistir los nuevos ataques, hay que orientarse contra los aumentos de las cargas laborales, que empeoran la salud física y mental de nuestra clase, hay que luchar por la supresión de las medidas de flexibilidad que benefician a la patronal porque nos convierten en trabajadores a demanda y facilitan la gestión privada, y hay que luchar por la defensa del salario social que asegura las condiciones colectivas.

Desde el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC) hacemos un llamamiento a todo el profesorado, a las familias obreras y al estudiantado a sindicarse y organizarse, a no dejarse dividir por la rotura temporal de la unidad sindical en la firma del último acuerdo, y a utilizar las mejoras en el salario nominal para aumentar la capacidad de movilización contra las políticas antiobreras del Govern.

En Barcelona, el 20 de febrero del 2024

Comité Nacional del Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC)