Catalunya

TE Connectivity: un nou episodi a la tragèdia de la indústria catalana. Hi ha culpables!

By 3 diciembre 2020 No Comments

[CATALÀ]

El passat 21 d’octubre, l’empresa TE Connectivity anunciava un ERO destinat a acabar totalment amb l’activitat de la planta de Montcada, actualment amb més de 300 treballadors en diverses funcions. L’ERO apuntava a l’acomiadament pràcticament immediat, en el termini de només un any, per a 248 treballadors i la reubicació de la resta en altres plantes de la companyia. Sortia, a més, incomplint la promesa de l’empresa, que l’any passat ja va fer fora a 94 persones tot prometent feina pels anys següents.

L’ERO s’emmarca dins d’un procés general de destrucció dels llocs de treball al sector automovilístic català, que ja ha deixat una llarga llista d’aturats en empreses com Nissan, Saint Gobain, Bosch o Continental i que amenaça amb ser el preludi d’una pujada de l’autor dràstica en tots els sectors de l’economia un cop s’acabin els ERTO per Covid-19.

Des que es va produir l’anunci oficial de l’ERO a TE Connectivity el passat 21 d’octubre, i de fet des d’abans, la plantilla ha estat en peu de guerra. De nou, la lluita dels treballadors s’ha caracteritzat pel sacrifici i la tenacitat si no de la totalitat de la plantilla, sí al menys d’una part molt significativa que ha estat reiteradament present en les concentracions i els piquets.

Tot i això, la lluita s’ha trobat amb el mateix mur que ja va bloquejar el camí dels treballadors de Nissan, que tenen la fàbrica just davant de la de TE Connectivity, i de la resta d’empreses industrials. La manca d’una perspectiva política rupturista i la dinàmica de negociació i diàleg social han creat una discordància absoluta entre el lema predominant a la plantilla (“l’empresa no es tanca!”) i allò que el Comitè d’Empresa podia negociar amb l’empresa.

I és que als darrers mesos estem assistint a conflictes on el parer majoritari dels treballadors és que cal lluitar per a que l’empresa no tanqui, però no tenen els recursos per aconseguir-ho. La legislació està del costat de l’empresa, atès que des de la modificació de l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors ja no li cal l’autorització administrativa pels ERO, i ningú creu en una alternativa que passi per la nacionalització ni es confia en la possibilitat d’obligar al govern a reformar l’article 51 ET. És inevitable, doncs, que les negociacions del Comitè d’Empresa amb els representants de la patronal acabin, sense excepció, en la negociació per a les indemnitzacions.

La vaga va començar molt tard, a la darrera setmana de negociacions, quan l’empresa ja estava preparada per fer-hi front, i ho va fer quan a les negociacions ja s’havia superat la discussió sobre si tancar o no l’empresa. Les úniques causes que podia al·legar la part sindical per protestar el tancament de l’empresa éren arguments lligats a l’economia capitalista (viabilitat de l’empresa, causes econòmiques objectives) que, tot i així, ja no suposen cap impediment per a l’empresa segons legislació vigent atès que els empresaris poden argumentar “causes que es poden predir”.

Des de fa molt de temps, la vallent lluita de les plantilles a la industria catalana deriva en una posició de major força per a negociar indemnitzacions, que es presenten com una victòria i de fet parcialment ho són. Però tenen més de derrota que de victòria, atès que després de cada lluita estem més debilitats: hi ha menys industria, hi ha menys feina i tenim pitjors condicions laborals. Cal aturar la situació!

Des del Partit Comunista fem una crida als treballadors de TE Connectivity, però també als de la resta d’empreses industrials en conflicte per a que:

  • No creguin que el desenllaç de la seva lluita és el final del camí. Els companys prejubilats tindran molts problemes per arribar vellesa en condicions dignes, degut a la debilitat del nostre sistema de pensions, i els que es queden a l’atur no poden confiar únicament en els diners de les indemnitzacions per arribar a l’edat de jubilació.
  • No creguin en “un futur millor” en una altra empresa. Les noves feines que puguin trobar els treballadors que s’han quedat fora de l’empresa es caracteritzaran per una major precarietat de les condicions laborals de la que estàven acostumats. La patronal està atacant en tots els fronts, sense descans.
  • No es quedin de braços creuats. És necessari extreure lliçons dels conflictes que tenen lloc i treure de cadascun d’ells una generació de lluitadors, de totes les edats, que sigui capaç de donar a la lluita obrera la necessària perspectiva política i la unitat de classe que ens permetin canviar la correlació de forces.

Ara més que mai: unitat de classe! Hi ha culpables de la nostra situació.

03/12/2020

Cèl·lula del PCTC al Vallès Occidental

[CASTELLANO]

TE Connectivity: un nuevo episodio en la tragedia de la industria catalana. ¡Hay culpables!

El pasado 21 de octubre, la empresa TE Connectivity anunciaba un ERE destinado a fulminar la actividad de la planta de Montcada, actualmente con más de 300 trabajadores en diversas funciones. El ERE apuntaba al despido prácticamente inmediato, en el plazo de sólo un año, para 248 trabajadores y la reubicación de los restantes en otras plantas de la compañía. Salía, además, incumpliendo la promesa de la empresa que el año pasado ya echó a 94 personas prometiendo empleo para los años venideros.

El ERE se enmarca en un proceso general de destrucción de empleo en el sector automovilístico catalán, que ya ha dejado una sangría de desempleados en empresas como Nissan, Saint Gobain, Bosch o Continental y que amenaza con ser el preludio de una subida del paro drástica en todos los sectores de la economía cuando finalicen los ERTE por Covid-19.

Desde que se produjera el anuncio oficial del ERE en TE Connectivity el pasado 21 de octubre, y de hecho desde antes, la plantilla ha estado en pie de guerra. De nuevo la lucha de los trabajadores se ha caracterizado por el sacrificio y la tenacidad si no de la totalidad de la plantilla, sí de una parte muy significativa que ha estado reiteradamente presente en concentraciones y piquetes.

A pesar de ello, la lucha se ha encontrado con el mismo muro que ya bloqueó el camino de los trabajadores de Nissan, cuya fábrica de Montcada se encuentra en frente de la de TE Connectivity, y de las demás empresas industriales. La falta de una perspectiva política rupturista y la dinámica de negociación y diálogo social han creado una discordancia absoluta entre el lema predominante en la plantilla (“¡la empresa no se cierra!”) y lo que el Comité de Empresa podía negociar con la empresa.

Y es que en los últimos meses estamos asistiendo a conflictos en los que el sentir mayoritario de los trabajadores es que se debe luchar para que la empresa no cierre, pero carecen de recursos para ello. La legislación está de lado de la empresa, pues desde la modificación del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores ya no necesita de autorización administrativa para los ERE, y nadie cree en una alternativa que pase por la nacionalización ni confían en la posibilidad de poder obligar al gobierno a reformar el artículo 51 ET. Es inevitable, pues, que las negociaciones del Comité de Empresa con los representantes de la patronal deriven sin excepción, hacia la negociación de las indemnizaciones.

La huelga empezó muy tarde, en la última semana de negociaciones, cuando la empresa ya estaba preparada para ello y lo hizo cuando en las negociaciones ya se había superado la discusión sobre si cerrar o no la empresa. Las únicas causas que podía alegar la parte sindical para protestar el cierre de la empresa eran argumentos ligados a la economía capitalista (viabilidad de la empresa, causas económicas objetivas) que, sin embargo, ya no suponen ningún impedimento para la empresa según legislación vigente pues los empresarios pueden argumentar “causas predecibles”.

Desde hace mucho tiempo, la valiente lucha de las plantillas en la industria catalana deriva en una posición de mayor fuerza para negociar indemnizaciones, que se presentan como una victoria y de hecho parcialmente lo son. Pero tienen más de derrota que de victoria, pues tras cada lucha estamos más debilitados: hay menos industria, hay menos empleo y tenemos peores condiciones laborales. ¡Hay que poner coto a la situación!

Desde el Partido Comunista llamamos a los trabajadores de TE Connectivity, pero también a los de las demás empresas industriales en conflicto a que:

  • No crean que el desenlace de su lucha es el final del camino. Los compañeros prejubilados tendrán muchos problemas para llegar a la vejez en condiciones dignas, debido a la debilidad de nuestro sistema de pensiones, y los que se quedan en el paro no podrán llegar a la edad de jubilación confiando únicamente en el dinero de las indemnizaciones.
  • No confíen en “un futuro mejor” en otra empresa. Los nuevos empleos que puedan encontrar los trabajadores que han quedado fuera de la empresa se caracterizarán por una mayor precariedad de las condiciones laborales de la que estaban acostumbrados. La patronal está atacando en todos los frentes, sin descanso.
  • ¡No se queden de brazos cruzados! Es necesario extraer lecciones de los conflictos que se suceden y sacar de cada uno de ellos a una nueva generación de luchadores, de todas las edades, que sea capaz de dar a la lucha obrera la necesaria perspectiva política y la unidad de clase que nos permitan cambiar la correlación de fuerzas.

Ahora más que nunca: ¡unidad de clase! Hay culpables de nuestra situación.

03/12/2020

Célula del PCTC en el Vallès Occidental