Skip to main content
[CATALÀ]

 

El principal focus de rebrot del virus COVID-19 a Espanya es troba a la comarca del Segrià, a la província de Lleida; concretament en les empreses de recollida de la fruita i els grans magatzems de distribució d’aquesta. No és una casualitat. El rebrot no és a causa de la irresponsabilitat del poble, com miren de situar els mitjans de comunicació, és a causa de les pèssimes condicions de vida i de treball que tenen milers de treballadors del camp en aquesta comarca.

En els camps i els magatzems de fruita de Lleida, Aitona, Soses, Serós o Alcarràs la situació d’explotació és extrema. Molts treballadors són romanesos, búlgars o de l’Àfrica Subsahariana i es troben en una indefensió total enfront de la patronal Afrucat i els empresaris del camp. Per posar només alguns exemples de l’infern en el qual han de viure:

 • No hi ha horaris fixos, fent llarguíssimes jornades des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit.
 • S’oculta de manera conscient el conveni laboral als treballadors, molts dels quals no saben ni que existeix, i s’incompleix de manera sistemàtica.
 • S’eliminen les pauses de descans amb motiu del COVID-19, aprofitant qualsevol excusa per a augmentar l’explotació.
 • Hi ha retard en el pagament de les nòmines i no es paga de manera sistemàtica el plus d’hora extra o el plus de nocturnitat.
 • Es tenen treballadors sense contracte després del termini reglamentari. No es dóna d’alta a la seguretat social als treballadors durant una part o la totalitat del temps que li dura el contracte. Es fan contractes falsos, amb classificacions professionals errònies, que després faciliten a l’empresari a negar-se a pagar el sou mensual a aquells treballadors en una situació legal més vulnerable.

És habitual el tracte indigne als treballadors per part dels capatassos o els empresaris. Hi ha acomiadaments verbals sense comunicació per escrit.

Feta aquesta contextualització, a ningú pot estranyar que els principals focus de contagi del COVID-19 siguin els centres de treball en aquesta zona. I és que no hi ha distància de seguretat entre treballadors ni les necessàries mesures de protecció personal per al virus. Als treballadors estrangers que no se’ls té vivint al carrer, se’ls amuntega en pisos amb excés d’ocupació i se’ls cobra un lloguer abusiu. Als treballadors, en aquesta situació d’indefensió, els és molt difícil defensar els seus drets i tenen por d’exigir mesures de protecció sanitàries. Obligats a triar entre la fam i el COVID-19, molts prefereixen el COVID-19. Així, el virus s’ha estès per totes les plantilles de treball de la fruita.

Tothom a Lleida coneix aquesta situació, però s’imposa la llei del silenci per part de pagesos-empresaris del camp, alcaldes i mitjans de comunicació. En els casos en què els temporers responen a tals agressions, la patronal disposa de tot un ventall de possibilitats repressives, arribant al cas més fosc de persecucions físiques de temporers estrangers que viuen al carrer.

Davant aquesta situació, el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, anima a tots els treballadors de la fruita del Segrià a l’organització sindical, per a tenir unes mínimes eines d’autodefensa i poder començar una contraofensiva. Els seus beneficis no poden valer més que els nostres morts. Exigim, de manera immediata, el compliment de les següents demandes:

 1. La realització de proves PCR a càrrec de les empreses a tots els treballadors.
 2. La inspecció de treball a totes les empreses del camp, on es revisin especialment el compliment del conveni col·lectiu, les condicions de seguretat en el lloc de treball, les condicions dels habitatges que es lloguen als treballadors, les altes a la seguretat social, les hores treballades i pagades i el correcte funcionament dels mecanismes de fitxatge de l’horari.
 3. La cancel·lació del pagament del lloguer als treballadors temporals estrangers i el repartiment en espais habitables que facilitin la suficient distància de seguretat per a evitar la propagació del virus.
 4. El pagament de totes les hores extra i plusos de nocturnitat.
 5. Que les empreses facilitin un quadrant de l’horari de manera clara a principis de mes i es recuperin els descansos que legalment els corresponen als treballadors.
 6. L’erradicació de totes les vexacions o maltractaments.
 7. Facilitar a tots els treballadors el conveni col·lectiu i que totes les comunicacions es facin per escrit.
 8. La reincorporació del servei de transport al centre de treball.
 9. La immediata proporció d’ EPI i protocols per a garantir la distància de seguretat entre els treballadors.

El capitalisme s’està demostrant com un sistema incompatible, ja no sols amb el benestar de la majoria de la població, sinó també amb la vida. Hem de dir prou. Només amb la lluita de la classe obrera i el poble treballador tindrem futur. Siguem natius o estrangers, tots formem part de la mateixa classe obrera. Només el poble salva al poble.

 

13 de juliol de 2020

Comitè Nacional de Catalunya del PCTC

 

 

[CASTELLANO]

 

Llamado a la organización ante las condiciones de trabajo inhumanas en Segrià

 

El principal foco de rebrote del virus COVID-19 en España se encuentra en la comarca del Segrià, en la provincia de Lleida; concretamente en las empresas de recogida de la fruta y los grandes almacenes de distribución de esta. No es una casualidad. El rebrote no es a causa de la irresponsabilidad del pueblo, como tratan de situar los medios de comunicación, es a causa de las pésimas condiciones de vida y de trabajo que tienen miles de trabajadores del campo en esta comarca.

En los campos frutícolas y los almacenes de fruta de Lleida, Aitona, Soses, Serós o Alcarràs la situación de explotación es extrema. Muchos trabajadores son rumanos, búlgaros o del África Subsahariana y se encuentran en una indefensión total frente a la patronal Afrucat y los empresarios del campo. Por poner sólo algunos ejemplos del infierno en el que tienen que vivir:

 • No hay horarios fijos, haciendo larguísimas jornadas desde las 8 de la mañana hasta incluso las 10 de la noche.
 • Se oculta de manera consciente el convenio laboral a los trabajadores, muchos de los cuales no saben ni que existe, y se incumple de manera sistemática.
 • Se eliminan las pausas de descanso con motivo del COVID-19, aprovechando cualquier excusa para aumentar la explotación.
 • Hay retraso en el pago de las nóminas y no se paga de manera sistemática el plus de hora extra o el plus de nocturnidad.
 • Se tienen trabajadores sin contrato tras el plazo reglamentario. No se da de alta a la seguridad social a los trabajadores durante una parte o la totalidad del tiempo que le dura el contrato. Se hacen contratos falsos, con clasificaciones profesionales erróneas, que luego facilitan al empresario a negarse a pagar el sueldo mensual a aquellos trabajadores en una situación legal más vulnerable.

Es habitual el trato indigno a los trabajadores por parte de los capataces o los empresarios. Hay despidos verbales sin comunicación por escrito.

Hecha esta contextualización, a nadie puede extrañar que los principales focos de contagio del COVID-19 sean los centros de trabajo en esta zona. Y es que no hay distancia de seguridad entre trabajadores ni las necesarias medidas de protección personal para el virus. A los trabajadores extranjeros que no se los tiene viviendo en la calle, se los hacina en pisos sobreocupados y se les cobra un alquiler abusivo. A los trabajadores, en esta situación de indefensión, les es muy difícil defender sus derechos y tienen miedo de exigir medidas de protección sanitarias. Obligados a elegir entre el hambre y el COVID-19, muchos prefieren el COVID-19. Así, el virus se ha extendido por todas las plantillas de trabajo de la fruta.

Todo el mundo en Lleida conoce esta situación, pero se impone la ley del silencio por parte de payeses-empresarios del campo, alcaldes y medios de comunicación. En los casos en que los temporeros responden a tales agresiones, la patronal dispone de todo un abanico de posibilidades represivas, llegando al caso más oscuro de persecuciones físicas de temporeros extranjeros que viven en la calle.

Ante esta situación, el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, anima a todos los trabajadores de la fruta del Segrià a la organización sindical, para tener unas mínimas herramientas de autodefensa y poder empezar una contraofensiva. Sus beneficios no pueden valer más que nuestros muertos. Exigimos, de manera inmediata, el cumplimiento de las siguientes demandas:

 1. La realización de pruebas PCR a cargo de las empresas a todos los trabajadores.
 2. La inspección de trabajo a todas las empresas del campo, donde se revisen especialmente el cumplimiento del convenio colectivo, las condiciones de seguridad en el puesto de trabajo, las condiciones de las viviendas que se alquilan a los trabajadores, las altas a la seguridad social, las horas trabajadas y pagadas y el correcto funcionamiento de los mecanismos de fichaje del horario.
 3. La cancelación del pago del alquiler a los trabajadores temporales extranjeros y el reparto en espacios habitables que faciliten la suficiente distancia de seguridad para evitar la propagación del virus.
 4. El pago de todas las horas extra y pluses de nocturnidad.
 5. Que las empresas faciliten un cuadrante del horario de manera clara a principios de mes y se recuperen los descansos que legalmente les corresponden a los trabajadores.
 6. La erradicación de todas las vejaciones o malos tratos.
 7. Facilitar a todos los trabajadores el convenio colectivo y que todas las comunicaciones se hagan por escrito.
 8. La reincorporación del servicio de transporte al centro de trabajo.
 9. La inmediata proporción de EPI y protocolos para garantizar la distancia de seguridad entre los trabajadores.

El capitalismo se está demostrando como un sistema incompatible, ya no sólo con el bienestar de la mayoría de la población, sino también con la vida misma. Hay que decir basta. Sólo con la lucha de la clase obrera y el pueblo trabajador tendremos futuro. Ya seamos nativos o extranjeros, todos formamos parte de la misma clase obrera. Sólo el pueblo salva al pueblo.

 

13 de julio de 2020

Comité Nacional de Catalunya del PCTC