Skip to main content

O Partido Comunista dos Traballadores da Galiza (PCTG) e os Colectivos da Mocidade Comunista (CMC) chamamos á clase obreira e o conxunto do pobo traballador da Coruña a manifestar a súa solidariedade coa loita dos traballadores e traballadoras de ALUIBÉRICA contra os despedimentos, a persecución patronal e pola defensa da actividade produtiva industrial.

Como xa denunciabamos en anteriores comunicados, ALUIBÉRICA está sendo obxecto de escuras manobras financeiras, auténtico xogo de trileiros, nos que a empresa cambia de mans, ata rematar quebrada e pechada, e cos obreiros na rúa.

O Goberno de España e a Xunta de Galiza seguen mareando a perdiz e enganando o pobo. Mentres os empresarios incumpren visiblemente os seus compromisos de investimento, formación, renovación tecnolóxica, deixando en evidencia que non teñen intención de manter a actividade produtiva, as administracións en mans da coalición PSOE-UP/Podemos ou do PP miran para outro lado, permitindo que os propietarios despidan arbitrariamente, persigan a actividade sindical e vulneren os acordos asinados e o convenio colectivo.

Os traballadores de ALUIBÉRICA, o mesmo que os de ALCOA e tantas outras empresas están hoxe vivindo un episodio máis desa chantaxe  do capital que consiste en xogar coa permanente ameaza sobre a actividade produtiva e o futuro dos empregos, coa única finalidade de garantir o máximo beneficio para o capital e os especuladores de todo tipo.

Confrontado hoxe a unha crise de sobreprodución, que non é causada pola pandemia, senón polo seu infinito afán de lucro, o Capital pretende que a clase obreirapague os pratos rotos.

Aproveitando a situación creada pola emerxencia sanitaria e as limitacións físicas propias do Estado de Alarma, a patronal trata de impoñer máis precariedade laboral, peores condicións de traballo e salarios máis baixos. A destrución do emprego industrial responde a esa intención: destruír capacidades produtivas para concentrar o capital nos sectores e lugares nos que as ganancias son maiores.

A clase obreira non debe consentir este novo paso no proceso de desertización industrial da Galiza. Precisamos defender as capacidades produtivas da industria para cubrir as necesidades do pobo e o seu dereito a unha vida digna, sen carencias, e con pleno emprego para todos e todas. O traballo debe servir para termos unha vida mellor e segura, non para enriquecer obscenamente un puñado de multimillonarios.

Esiximos a NACIONALIZACIÓN DE ALUIBÉRICA, baixo control obreiro.Esiximos así mesmo a nacionalización do sector enerxético e de todos os sectores estratéxicos,porque son partes dun mesmo proceso produtivo. A enerxía nuncadebe estar nas mans do capital privado.

Pero se queremos vencer nesa loita, precisamos avanzar en unidade e organización da clase obreira. Precisamos unir as loitas das diversas empresas que hoxe afrontan procesos semellantes de destrución do emprego, dos salarios e dos dereitos do traballo. Precisamos fortalecer as filas dos sindicatos de clase, e organizar o Partido Comunista nas empresas, nos barrios populares e nos centros de estudo.

Chamamos por tanto a arrouparcoa máxima solidariedade a loita e as mobilizacións dos traballadores de ALU IBÉRICAque, defendendo o seu emprego, defenden o noso porvir.

SOLIDARIEDADE COA LOITA EN ALUIBÉRICA!

NACIONALIZACIÓN E CONTROL OBREIRO!

Galiza para a clase obreira!

Galiza, 7 de xaneiro 2020.

Comité Nacional do Partido Comunista dos Traballadores da Galiza (PCTG)

Comité Nacional dos Colectivos da Mocidade Comunista (CMC)

¡SOLIDARIDAD CON ALUIBÉRICA EN LUCHA!

El Partido Comunista de los Trabajadores de la Galicia ( PCTG) y los Colectivos de la Juventud Comunista ( CMC) llamamos a la clase obrera y el conjunto del pueblo trabajador de Coruña a manifestar su solidaridad con la lucha de los trabajadores y trabajadoras de ALUIBÉRICA contra los despidos, la persecución patronal y por la defensa de la actividad productiva industrial.

Como ya denunciábamos en anteriores comunicados, ALUIBÉRICA está siendo objeto de oscuras maniobras financieras, auténtico juego de trileros, en los que la empresa cambia de manos, hasta finalizar quebrada y cerrada, y con los obreros en la calle.

El Gobierno de España y la Xunta de Galicia siguen mareando la perdiz y engañando el pueblo. Mientras los empresarios incumplen visiblemente sus compromisos de inversión, formación, renovación tecnológica, dejando en evidencia que no tienen intención de mantener la actividad productiva, las administraciones en manos de la coalición PSOE- UP/Podemos o del PP miran para otro lado, permitiendo que los propietarios despidan arbitrariamente, persigan la actividad sindical y vulneren los acuerdos firmados y el convenio colectivo.

Los trabajadores de ALUIBÉRICA, lo mismo que los de ALCOA y tantas otras empresas están hoy viviendo un episodio más de ese chantaje del capital que consiste en jugar con la permanente amenaza sobre la actividad productiva y el futuro de los empleos, con la única finalidad de garantizar el máximo beneficio para el capital y los especuladores de todo tipo.

Enfrentando hoy una crisis de sobreprodución, que no es causada por la pandemia, sino por su infinito afán de lucro, el Capital pretende que la clase obrera pague los platos rotos.

Aprovechando la situación creada por la emergencia sanitaria y las limitaciones físicas propias del Estado de Alarma, la patronal trata de imponer más precariedad laboral, peores condiciones de trabajo y salarios más bajos. La destrucción del empleo industrial responde a esa intención: destruir capacidades productivas para concentrar el capital en los sectores y lugares en los que las ganancias son mayores.

La clase obrera no debe consentir este nuevo paso en el proceso de desertización industrial de la Galicia. Precisamos defender las capacidades productivas de la industria para cubrir las necesidades del pueblo y su derecho a una vida digna, sin carencias, y con pleno empleo para todos y todas. El trabajo debe servir para tener una vida mejor y segura, no para enriquecer obscenamente un puñado de multimillonarios.

Exigimos la NACIONALIZACIÓN DE ALUIBÉRICA, bajo control obrero. Exigimos así mismo la NACIONALIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO Y DE TODOS Los SECTORES ESTRATÉGICOS, porque son partes de un mismo proceso productivo. La energía nunca debe estar en las manos del capital privado.

Pero si queremos vencer en esta lucha, precisamos avanzar en unidad y organización de la clase obrera. Precisamos unir las luchas de las diversas empresas que hoy afrontan procesos semejantes de destrucción del empleo, de los salarios y de los derechos del trabajo. Precisamos fortalecer las filas de los sindicatos de clase, y organizar el Partido Comunista en las empresas, en los barrios populares y en los centros de estudio.

Llamamos por tanto a arropar con la máxima solidaridad a lucha y las movilizaciones de los trabajadores de ALUIBÉRICA que, defendiendo su empleo, defienden nuestro porvenir.

¡SOLIDARIDAD CON LA LUCHA EN ALUIBÉRICA!
¡NACIONALIZACIÓN Y CONTROL OBRERO!

¡Galiza para la clase obrera!
Galiza, 7 de enero 2020.
Comité Nacional del Partido Comunista de los Trabajadores de la Galiza