Skip to main content

El Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC) saluda la vaga mantinguda per la plantilla de Saint Gobain. És gràcies a la unitat sindical, la lluita de tots els treballadors i treballadores i el suport rebut per part de la comarca que s’ha aconseguit que no hi hagi cap acomiadament traumàtic. Un cop més es demostra que sense la classe obrera no es mou ni un engranatge i que quan s’atura la producció és quan s’obliga als patrons i al seu govern a cedir. Amb la correlació de forces actuals aquest és, segurament, el millor acord que es podia assolir, i per tant, felicitem a la plantilla de Saint Gobain per la seva lluita.

Ara bé, l’acord assolit no deixa de ser una derrota; la derrota menys dolorosa, però una derrota al cap i a la fi. La indústria del vidre queda seriosament tocada a mig termini, amenaçant el tancament de la principal empresa del Baix Penedès, justament la comarca amb menys oportunitats laborals de Catalunya. Avui som menys productius i més dependents. La classe obrera gestiona molt habitualment derrotes laborals i això no ha de ser necessàriament negatiu a condiciód’obtenir-ne valuoses lliçons.

Davant els xantatges de deslocalitzacions que la patronal està plantejant últimament a Catalunya s’hi enfronten fonamentalment dues estratègies. La primera és la gestió dels termes de la derrota, negociant unes bones indemnitzacions a canvi del tancament de les fàbriques. En aquesta estratègia la pressió cap a les administracions públiques es fa amb l’objectiu que aquestes destinin diners públics per “incentivar” a l’empresa a arribar a un acord. La segona estratègia, molt més ambiciosa, és la que es basa en una lluita frontal contra l’empresa i el govern amb l’objectiu de posar aquest contra les cordes i forçar-lo a derogar la reforma laboral o nacionalitzar la fàbrica per mantenir la producció i els llocs de treball.

Prendre el segon camí no depèn dels treballadors d’una fàbrica, depèn de tot el moviment obrer i sindical ja que requereix de l’elevació dràstica de la consciència, l’organització massiva de la solidaritat obrera i una posició de confrontació amb el govern autonòmic i estatal. Al no tenir tot això, les plantilles de treballadors que s’enfronten a una agressió de la patronal es troben les mans i els peus lligats, podent, únicament, gestionar els termes de la derrota amb les millors condicions possibles.

Estem davant una nova crisis econòmica i la patronal i el seus governs estan desplegant una brutal guerra contra la classe obrera a tots els nivells. És urgent fer-hi front amb més organització i més combativitat. És hora d’acabar amb l’estratègia d’optar pel mal menor. És hora de lluitar a tots els nivells per acabar amb el sistema capitalista. Una solució definitiva a tot xantatge patronal només pot venir de la mà de la construcció d’un país socialista-comunista Per això, cal, apart d’enfortir el moviment sindical, enfortir el Partit Comunista.

22 de setembre de 2020

Cèl·lula del PCTC a Tarragona

 

El PCTC ante el acuerdo por el cierre de Glass por parte de la multinacional Saint Gobain

 

El Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC) saluda la huelga mantenida por la plantilla de Saint Gobain. Es gracias a la unidad sindical, la lucha de todos los trabajadores y trabajadoras y el apoyo recibido por parte de la comarca que se ha conseguido que no haya ningún despido traumático. Una vez más se demuestra que sin la clase obrera no se mueve ni un engranaje y que cuando se para la producción es cuando se obliga a los patrones y a su gobierno a ceder. Con la correlación de fuerzas actuales este es, seguramente, el mejor acuerdo que se podía alcanzar y, por tanto, felicitamos a la plantilla de Saint Gobain por su lucha.

Ahora bien, el acuerdo alcanzado no deja de ser una derrota; la derrota menos dolorosa, pero una derrota al fin y al cabo. La industria del vidrio queda seriamente cuestionada a medio plazo, amenazando el cierre de la principal empresa del Baix Penedès, justamente la comarca con menos oportunidades laborales de Cataluña. Hoy somos menos productivos y más dependientes. La clase obrera gestiona muy habitualmente derrotas laborales y esto no debe ser necesariamente negativo a condición de obtener valiosas lecciones.

Ante los chantajes de deslocalizaciones que la patronal está planteando últimamente en Cataluña, se enfrentan fundamentalmente dos estrategias. La primera es la gestión de los términos de la derrota, negociando unas buenas indemnizaciones a cambio del cierre de las fábricas. En esta estrategia la presión hacia las administraciones públicas se hace con el objetivo de que estas destinen dinero público para “incentivar” a la empresa a llegar a un acuerdo. La segunda estrategia, mucho más ambiciosa, es la que se basa en una lucha frontal contra la empresa y el gobierno con el objetivo de poner a este contra las cuerdas y forzarlo a derogar la reforma laboral o nacionalizar la fábrica para mantener la producción y los puestos de trabajo.

Tomar el segundo camino no depende de los trabajadores de una fábrica, depende de todo el movimiento obrero y sindical ya que requiere de la elevación drástica de la conciencia, la organización masiva de la solidaridad obrera y una posición de confrontación con el gobierno autonómico y estatal. Al no tener todo esto, las plantillas de trabajadores que se enfrentan a una agresión de la patronal se encuentran las manos y los pies atados, pudiendo, únicamente, gestionar los términos de la derrota en las mejores condiciones posibles.

Estamos ante una nueva crisis económica y la patronal y sus gobiernos están desplegando una brutal guerra contra la clase obrera a todos los niveles. Es urgente hacerle frente con más organización y más combatividad. Es hora de acabar con la estrategia de optar por el mal menor. Es hora de luchar en todos los niveles para acabar con el sistema capitalista. Una solución definitiva a todo chantaje patronal sólo puede venir de la mano de la construcción de un país socialista-comunista. Por ello es necesario, aparte de fortalecer el movimiento sindical, fortalecer el Partido Comunista.

 

22 de septiembre de 2020

Célula de Tarragona del PCTC