Catalunya

Resolució sobre les modificacions de mobilitat a Barcelona després del confinament

By 27 abril 2020 No Comments

[CATALÀ]

L’Ajuntament de Barcelona va publicar el 25 de març un pla de transformació de mobilitat urbana, que inicia el seu funcionament a partir del desconfinament. La iniciativa de Barcelona en Comú accentua la intenció de reduir l’ús del transport privat a la ciutat a través de les següents mesures: reducció de la velocitat, promoció del servei de Bicing i l’agilització de permisos que consoliden la presència de serveis privats de lloguer de bicicletes i ciclomotors.

Aquesta resolució pretén demostrar la insuficiència d’aquesta iniciativa per fer una ciutat més sostenible, i la falta d’honestedat de la formació política per reconèixer les limitacions de la seva gestió per satisfer les necessitats de les i els treballadors. A continuació analitzem la proposta contrastant-la amb la proposta comunista.

La recuperació de la mobilitat amb el desconfinament

Si la pandèmia del COVID-19 pot tenir un repunt de contagis, no considerem adequada la decisió de que els treballadors no essencials tornin a treballar. Entenem que es prioritza la satisfacció dels interessos empresarials en detriment de la salut col·lectiva.

En el context actual no ha d’incentivar-se el desplaçament metropolità en transport públic perquè exposa de manera perillosa a totes les persones que en facin ús i pot propiciar el repunt de la pandèmia. Puntualment s’ha de ser flexible amb el transport privat.

Una mobilitat més sostenible

La promoció de la mobilitat en bicicleta és necessària. Tot i això, ni el seu ús satisfà les necessitats de les i els treballadors, ni la via pública garantida el seu ús amb seguretat. La classe obrera necessita un transport públic de qualitat que permeti recórrer ràpidament grans distàncies. Fonamentalment, i sense ser objecte d’aquesta resolució, perquè el procés de gentrificació i l’augment del preu de l’habitatge ha desplaçat la residència de gran part de les i dels treballadors a barris perifèrics i a les localitats de l’entorn de Barcelona, obligant-los a fer grans desplaçaments diaris per anar a la feina.

La promoció d’un transport alternatiu als vehicles privats ha de ser l’ampliació de les línies d’autobús i de metro, així com la tendència a la seva gratuïtat general o, com a mínim, amb una tarifa que no superi el 2% del SMI i sigui gratuït per a treballadors en situació d’atur, jubilats i estudiants amb recursos baixos. La responsabilitat política de Barcelona en Comú ha de reduir les tarifes de transport i del servei de Bicing, les quals va pujar a principis de l’any 2020.

Aquest és el model de transport públic que el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya proposa per a Barcelona.

El conflicte d’interessos entre empresa pública i privada

S’ha de reconèixer que la gestió municipal de Barcelona en Comú ha millorat el servei Bicing. Tot i això, cal recordar que la plantilla del servei de reposició i manteniment de Bicing -un servei gestionat per l’empresa privada UTE Pedalem Barcelona- va convocar una vaga l’octubre del 2019 per denunciar la seva precarietat laboral. També que a les àrees on es concentra un major ús del servei de Bicing es continua sense cobrir les necessitats que satisfacin la demanda dels usuaris.

Sense un compromís efectiu per a la municipalització total del servei, que posi fi a la precarietat laboral, amb una tarifa accessible i una inversió per augmentar el volum de bicicletes i estacions a les àrees on es registra un major ús, Bicing no podrà competir amb els serveis de lloguer de bicicleta i ciclomotor privats, els quals tenen un cost de manteniment més baix perquè, entre altres raons, no tenen ni estacions fixes on aparcar els seus vehicles.

Per oferir un bon servei i evitar una competència que perjudiqui el servei públic, l’Ajuntament ha de reservar-se el dret d’aquest tipus de mobilitat en l’àrea metropolitana i municipalitzar els serveis externalitzats de Bicing i les iniciatives privades que facin competència.

Reconversió industrial del sector automobilístic de Barcelona

Janet Sanz, Tinent alcalde d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament, recentment va declarar que calia aprofitar l’aturada per iniciar la reconversió industrial del sector automobilístic cap a sectors “més nets”.

Barcelona en Comú torna a deixar en evidència que no defèn els interessos d’un dels col·lectius obrers més importants de la comarca, el de l’automoció. Sense proposar un pla concret de transformació, demana la destrucció de milers de llocs de treball sota la bandera de l’ecologisme. Una proposta inútil perquè la deslocalització d’aquesta indústria és un fenomen que permet traslladar la producció a països on la mà d’obra sigui més barata i les empreses no deixaran de produir.

Tanquem la resolució traslladant tot el nostre suport i el reconeixement a la plantilla de Nissan, la qual ha convocat una vaga indefinida el 4 de maig.

Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya,

Barcelona, 26 de abril del 2020.

[CASTELLANO]

Resolución sobre las modificaciones de movilidad en Barcelona tras el desconfinamiento

El Ayuntamiento de Barcelona publicó el 25 de marzo un plan de transformación de la movilidad urbana, cuya aplicación se inicia a partir del desconfinamiento. La iniciativa de Barcelona en Comú acentúa la intención de reducir el uso de transporte privado en la ciudad a través de las siguientes medidas: reducción de la velocidad; promoción del servicio de Bicing y la agilización de permisos que consoliden la presencia de servicios privados de alquiler de bicicletas y ciclomotores.

Esta resolución pretende ahondar en los elementos que hacen evidentes la insuficiencia de esta iniciativa para hacer una ciudad más sostenible, y en la falta honestidad de la formación política para reconocer los límites de su gestión para satisfacer las necesidades de las y los trabajadores. A continuación desglosamos el paquete de medidas contrastándola con la propuesta comunista.

La recuperación de la movilidad en el desconfinamiento

Si la pandemia del COVID-19 puede tener un repunte de contagios no estamos de acuerdo en que los trabajadores no esenciales tengan que volver a trabajar. Entendemos que se anteponen los intereses empresariales por encima de la salud colectiva.

En el contexto actual no debe incentivarse el desplazamiento metropolitano en transporte público porque expone de manera peligrosa a todas las personas que hagan uso de él y puede suponer el foco de un repunte de la pandemia. Puntualmente se debe ser flexible con el transporte privado.

Una movilidad más sostenible

La promoción de la movilidad en bicicleta es necesaria. Sin embargo, ni su uso satisface las necesidades de las y los trabajadores, ni la vía pública garantiza su uso con seguridad. La clase obrera necesita un transporte público de calidad que permita recorrer rápidamente largas distancias. Fundamentalmente, y sin ser objeto de esta resolución, porque el proceso de gentrificación y el aumento del precio de la vivienda ha desplazado a gran parte de las y los trabajadores a lugares de residencia en los barrios periféricos y en las localidades del entorno de Barcelona, obligándolos a hacer grandes desplazamientos diarios para ir al trabajo.

La promoción de un transporte alternativo a los vehículos privados debe ser la ampliación de las líneas de autobús y de metro, y la tendencia a la gratuidad general o, como mínimo, con una tarifa que no supere el 2% del SMI y sea gratuito para trabajadores en situación de desempleo, jubilados y estudiantes con bajos recursos. La responsabilidad política de Barcelona en Comú pasa por reducir las tarifas de transporte y del servicio de Bicing que, precisamente, subió a inicios de este año 2020.

Esta es el modelo de transporte público que el Partido Comunista de los trabajadores de Cataluña propone para Barcelona.

El conflicto de intereses entre empresa pública y privada

Es de rigor reconocer que la gestión municipal de Barcelona en Comú ha mejorado el servicio Bicing. Sin embargo también hay que recordar que la plantilla del servicio de reposición y mantenimiento de Bicing -un servicio gestionado por la empresa privada UTE Pedalem Barcelona- convocó una huelga en octubre de 2019 para denunciar su precariedad laboral. También que en las áreas donde se concentra un mayor uso el servicio sigue sin cubrir las necesidades que permitan satisfacer la demanda de los usuarios.

Sin un compromiso efectivo por municipalizar completamente el servicio, acabando con la precariedad laboral, con una tarifa accesible y con una inversión para aumentar el volumen de bicicletas y estaciones en las áreas donde se registra un mayor uso, Bicing no podrá competir con los servicios de alquiler de bicicleta y ciclomotores privados cuyos costes de mantenimiento son más bajos porque, entre otras cosas, no tienen ni estaciones fijas para aparcar sus vehículos.

Para dar un buen servicio y evitar una competencia que perjudique al servicio público, el Ayuntamiento debe reservarse el derecho en ese tipo de movilidad en el área metropolitana y municipalizar los servicios externalizados de Bicing y las iniciativas privadas que le hagan la competencia.

Reconversión industrial del sector automovilístico de Barcelona

Janet Sanz, Teniente de Alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento, declaró recientemente que había que aprovechar el parón para iniciar un ciclo de reconversión industrial del sector automovilístico hacia sectores “más limpios”.

Barcelona en Comú evidencia de nuevo que no defiende los intereses de uno de los colectivos obreros más importantes de la comarca, el de la automoción. Sin proponer un plan concreto de transformación pide la destrucción de miles de puestos de trabajo bajo la bandera ecologista. Una propuesta inútil porque la deslocalización de esta industria, cuyas empresas no dejarán de producir automóviles, es un fenómeno que permite trasladar la producción a países donde la mano de obra sea más barata.

Cerramos la resolución trasladando todo nuestro reconocimiento y apoyo a la plantilla de Nissan que inicia una huelga indefinida el próximo 4 de mayo.

Partido Comunista de los Trabajadores de Cataluña,

Barcelona, 26 de abril del 2020.