Skip to main content

Coñecidos os resultados provisionais das eleccións autonómicas do 12 de Xullo, desde o Comité Nacional do PCTG facemos públicas as nosas primeiras valoracións.

Estas eleccións galegas víronse marcadas pola vulneración das máis elementais garantías sanitarias ou democráticas.

O executivo do PP continuou adiante co proceso electoral e os chamamentos á participación na “festa democrática” mesmo daquelas galegas e galegos sometidos a corentena, malia a situación de alerta epidemiolóxica e o brote descontrolado da Covid-19 que levou ao confinamento da comarca da Mariña. E fíxoo sen artellar vías ou mecanismos alternativos de participación para as persoas infectadas, furtando así a centos de galegas e galegos o seu dereito ao sufraxio. Non estivo ausente tampouco esta vez a clásica carretaxe de votos nos asilos como sucedeu en Pontedeume ou na residencia de maiores San Xosé na parroquia de Rairo en Ourense.

Sendo sempre dubidosa a lexitimidade do circo electoral burgués e os seus resultados, neste caso o é máis ca nunca.

Lamentamos profundamente que os resultados xerais volvan dar por cuarta vez consecutiva a maioría absoluta ao PP, principal responsable e executor das medidas antipopulares e os recortes de servizos e dereitos ao longo da última década, colocando no futuro inmediato novos e maiores riscos de retroceso nos dereitos laborais, sociais e democráticos da nosa clase e o noso pobo.

A gravísima crise cíclica do capitalismo da que a pandemia actuou como detonante, acelerador e catalizador, vai traer aparellada unha nova vaga de recortes e agresións contra a clase traballadora e as capas populares. Pola súa banda, o goberno central da coalición socialdemócrata vén actuando desde o propio comezo da crise co obxectivo prioritario de salvar os monopolios e non o pobo traballador. De priorizar a reactivación da economía por riba das necesidades, os dereitos e as vidas do pobo. O PSOE e os seus socios na execución destas políticas experimentan unha significativa perda de apoio nas eleccións autonómicas do 12 de Xullo.

Nestas circunstancias amósase máis necesario ca nunca que a clase traballadora e o noso pobo confíen nas súas propias forzas e non nas promesas de calquera dos xestores políticos dos intereses das grandes empresas.

A nosa clase e o noso pobo necesitan dun programa propio, e por iso, malia ter operado como sempre ou máis ca nunca neste proceso electoral o chamamento ao voto útil, e considerando insuficientes e cativos os resultados obtidos nesta convocatoria electoral, saudamos aos máis de oitocentos traballadores e traballadoras que confiaron en nós e en si mesmos como clase e votaron comunista.

Cada un deses votos ten o alto valor de apoiar e reforzar o proxecto revolucionario que a clase obreira e o pobo galego necesitan hoxe máis ca nunca. Fai falta un forte Partido Comunista, con presencia organizada en cada centro de traballo e en cada barrio, que impulse as loitas populares dándolles unidade e perspectiva estratéxica, que loite por uns servizos 100% públicos e de calidade, pola recuperación dos nosos dereitos laborais e sociais, polas nosas condicións de vida e traballo, contra a destrución dos sectores produtivos e do emprego, pola nacionalización dos grandes sectores estratéxicos da economía, por unha economía planificada para satisfacer as necesidades da maioría traballadora.

Agradecemos a súa confianza aos traballadores e traballadoras que, desoíndo o discurso do voto “útil”, nos apoiaron co seu voto comunista, e moi especialmente a aquelas e aqueles que nos apoiaron na nosa modesta campaña, realizada en condicións de extrema dificultade polas condicións sanitarias. Coa súa forza sumada á nosa, continuamos adiante coa nosa loita co obxectivo de transformar esas expresións de apoio en organización obreira e revolucionaria en cada barrio e en cada centro de traballo. Animamos a quen nos votastes e apoiastes a dar un paso máis, discutir e difundir as nosas posicións e comunicados, achegarvos ás nosas actividades e convocatorias e unirvos a nós, para así -nas vindeiras batallas- estar en mellores condicións e bater con máis forza situando ao Partido Comunista no mapa político de Galiza.

Pois mañá toca continuar batallando desde todas as barricadas en cada barrio, en cada fábrica e centro de traballo, con convición, perseverancia, xenerosidade, principios e orgullo proletario.

Co obxectivo de construír unha Galiza para a clase obreira.

O Comité Nacional do PCTG

Santiago de Compostela, a 13 de Xullo de 2020

COMUNICADO DEL COMITÉ NACIONAL DEL PCTG

Conocidos los resultados provisionales de las elecciones autonómicas del 12 de Julio, desde el Comité Nacional del PCTG hacemos públicas nuestras primeras valoraciones.

Estas elecciones gallegas se vieron marcadas por la vulneración de las más elementales garantías sanitarias o democráticas.

El ejecutivo del PP continuó adelante con el proceso electoral y los llamamientos a la participación en la “fiesta democrática” incluso de aquellas gallegas y gallegos sometidos a la cuarentena, a pesar de la situación de alerta epidemiológica y el brote descontrolado de la COVID-19 que llevó al confinamiento de la comarca de A Mariña. Y lo hizo sin articular vías o mecanismos alternativos de participación para las personas infectadas, hurtando así a cientos de gallegas y gallegos su derecho al sufragio. No estuvo ausente tampoco esta vez el clásico acarreo de votos en los asilos como sucedió en Pontedeume o en la residencia de mayores San Xosé en la parroquia de Rairo en Ourense.

Siendo siempre dudosa la legitimidad del circo electoral burgués y sus resultados, en este caso lo es más que nunca.

Lamentamos profundamente que los resultados generales vuelvan a dar por cuarta vez consecutiva la mayoría absoluta al PP, principal responsable y ejecutor de las medidas antipopulares y los recortes de servicios y derechos a lo largo de la última década, colocando en el futuro inmediato nuevos y mayores riesgos de retroceso en los derechos laborales, sociales y democráticos de nuestra clase y nuestro pueblo.

La gravísima crisis cíclica del capitalismo de la que la pandemia actuó como detonante, acelerador y catalizador, va a traer aparejada una nueva ola de recortes y agresiones contra la clase trabajadora y las capas populares. Por su parte, el gobierno central de la coalición socialdemócrata viene actuando desde el propio comienzo de la crisis con el objetivo prioritario de salvar a los monopolios y no al pueblo trabajador. De priorizar la reactivación de la economía por encima de las necesidades, los derechos y las vidas del pueblo. El PSOE y sus socios en la ejecución de estas políticas experimentan una significativa pérdida de apoyo en las elecciones autonómicas del 12 de Julio.

En estas circunstancias se muestra más necesario que nunca que la clase trabajadora y nuestro pueblo confíen en sus propias fuerzas y no en las promesas de cualquiera de los gestores políticos de los intereses de las grandes empresas.

Nuestra clase y nuestro pueblo necesitan de un programa propio, y por eso, a pesar de haber operado como siempre o más que nunca en este proceso electoral el llamamiento al voto útil, y considerando insuficientes y escasos los resultados obtenidos en esta convocatoria electoral, saludamos a los más de ochocientos trabajadores y trabajadoras que confiaron en nosotros y en sí mismos como clase y votaron comunista.

Cada uno de esos votos tiene el alto valor de apoyar y reforzar el proyecto revolucionario que la clase obrera y el pueblo gallego necesitan hoy más que nunca. Hace falta un fuerte Partido Comunista, con presencia organizada en cada centro de trabajo y en cada barrio, que impulse las luchas populares dándoles unidad y perspectiva estratégica, que luche por unos servicios 100% públicos y de calidad, por la recuperación de nuestros derechos laborales y sociales, por nuestras condiciones de vida y trabajo, contra la destrucción de los sectores productivos y del empleo, por la nacionalización de los grandes sectores estratégicos de la economía, por una economía planificada para satisfacer las necesidades de la mayoría trabajadora.

Agradecemos su confianza a los trabajadores y trabajadoras que, desoyendo el discurso del voto “útil”, nos apoyaron con su voto comunista, y muy especialmente a aquellas y aquellos que nos apoyaron en nuestra modesta campaña, realizada en condiciones de extrema dificultad por las condiciones sanitarias. Con su fuerza sumada a la nuestra, continuamos adelante con nuestra lucha con el objetivo de transformar esas expresiones de apoyo en organización obrera y revolucionaria en cada barrio y en cada centro de trabajo. Animamos a quienes nos votasteis y apoyasteis a dar un paso más, discutir y difundir nuestras posiciones y comunicados, acercaros a nuestras actividades y convocatorias y uniros a nosotros, para así -en las próximas batallas- estar en mejores condiciones y golpear con más fuerza situando al Partido Comunista en el mapa político de Galicia.

Pues mañana toca continuar batallando desde todas las barricadas en cada barrio, en cada fábrica y centro de trabajo, con convicción, perseverancia, generosidad, principios y orgullo proletario.

Con el objetivo de construir una Galicia para la clase obrera.

El Comité Nacional del PCTG

Santiago de Compostela, a 13 de Julio de 2020