Skip to main content

Recentment l’Ajuntament de València ha presentat el seu “Plan Reviure” per augmentar l’oferta de lloguer i, segons ells, ajudar a solventar el problema de la vivenda a València.

El pla consisteix a subvencionar amb fins 20.000€ a propietaris de pisos, per a que els reformen i els posen en lloguer a través de l’Ajuntament a un preu social, durant al menys 4 anys.

Des del PCTE València ens oposem a aquesta mesura per considerar el següent:

-Que deixa intactes els milers de lloguers a preus ja desorbitats que ofeguen la nostra ciutat.

-Que regala milers d’euros a propietaris de pisos quan els afectats pel problema de la vivenda som les famílies que no podem accedir a eixos mateixos pisos.

-Que estira fins a 60.000€ la subvenció que un sol propietari pot rebre si té 3 pisos buits. I que açò no escapa a les jugades de les empreses i fons voltor que poden tindre les propietats a distints noms.

-Que després de quatre anys de “lloguer social”, de sobra compensat amb eixos 20.000€, ningú obliga als propietaris a mantindré el preu fixat per l’Ajuntament.

-Que ningú assegura que els propietaris no malversen part d’eixos 20.000€, donada la relació entre les empreses de construcció i els propietaris de pisos.

-Que la quantia del lloguer social no ha sigut determinada per l’Ajuntament més que assenyalant els factors que s’hi tindran en compte.

-Que per accedir a llogar un d’aquests pisos, és necessari acreditar uns ingressos de quasi 1.300€ mensuals per assegurar el pagament. Cosa totalment prohibitiva per a qui sofrim realment el problema de la vivenda.

Per això diem: eixe no és el problema! Aquesta mesura part de la creença de que el problema de la vivenda es deu a la poca oferta de pisos, o a la poca oferta a preus assequibles. Aquesta no és la realitat, per més que assegura la concejala de vivenda. El problema de la vivenda es deu a la no regulació dels lloguers, a la insuficient oferta de vivendesde propietat pública, a l’especulació de les empreses que compren pisos per fer-se amb el monopoli del seu preu i, per suposat, a la cada volta pitjor situació de la classe treballadora valenciana, els salaris i els treballs de la qual, brillen per la seua inestabilitat.

Nosaltres proposem:

-Que es regule el lloguer posant límit just als preus, que han pujat un 11% durant l’últim any 2019.

-Que s’expropien els milers de pisos buits propietat de bancs i fons voltor, que estan sent acaparats per a l’especulació, i es posen en lloguer social a preu públic.

-Que les ajudes municipals vagin per reformar les vivendes públiques i no les privades i per assegurar el dret a la vivenda, en lloc d’enriquir als propietaris.

-Que construïm un país per a la classe obrera en el que l’accés a la vivenda, com al treball, l’educació, la sanitat i la cultura, siga un dret inalienable i no una mercaderia a mercè d’empreses, especulació, rentistes, oferta i demanda i mesures tímides de governs capitalistes. Aquests, hui representats pel PSOE i Compromís al front de la ciutat, pretén fer passar per progressistes unes mesures totalment insuficients, que es mouen dins dels marges de l’acceptació de l’especulació i el capitalisme.

No al Plan Reviure, exigim solucions reals, solucions per al poble treballador!

Per un país per a la classe obrera. Tria el necessari. Tria comunista.

 

No al Plan Reviure de Compromís, ¡exigimos soluciones reales para el problema de la vivienda!

Recientemente el Ayuntamiento de València ha presentado su “Plan Reviure” para aumentar la oferta de alquiler y, según ellos, ayudar a solventar el problema de la vivienda en Valencia.

El plan consiste en subvencionar con hasta 20.000 a propietarios de pisos, para que los reformen y los pongan en alquiler a través del Ayuntamiento a un precio social, durante al menos 4 años.

Desde el PCTE València nos oponemos a esta medida por considerar lo siguiente:

-Que deja intactos los miles de alquileres a precios ya desorbitados que ahogan nuestra ciudad.

-Que regala miles de euros a propietarios de pisos cuando los afectados por el problema de vivienda somos las familias que no podemos acceder a esos mismos pisos.

-Que estira hasta 60.000€ la subvención que un solo propietario puede recibir si tiene 3 pisos vacíos. Y que esto no escapa a las jugadas de las empresas y fondos buitre que pueden tener las viviendas a diferentes nombres.

-Que tras cuatro años de “alquiler social” de sobra compensados con esos 20.000€, nadie obliga a los propietarios a mantener el precio fijado por el ayuntamiento.

-Que nadie asegura que los propietarios no malversen parte de esos 20.000€, dada la relación entre las empresas de construcción y los propietarios de pisos.

-Que la cuantía del alquiler social no ha sido determinada por el Ayuntamiento más que señalando los factores que se tendrán en cuenta.

-Que para acceder a alquilar uno de esos pisos, es necesario acreditar unos ingresos de casi 1.300€ mensuales para asegurar el pago. Algo totalmente prohibitivo para quienes sufrimos realmente el problema de vivienda.

Por ello decimos: ¡ese no es el problema! Esta medida parte de la creencia de que el problema de la vivienda se debe a la poca oferta de pisos, o la poca oferta a precios asequibles. Esa no es la realidad, por más que asegure la concejala de vivienda. El problema de la vivienda se debe a la no regulación de los alquileres, a la insuficiente oferta de viviendas públicas, a la especulación de las empresas que compran los pisos para hacerse con el monopolio de su precio y, por supuesto, a la cada vez peor situación de la clase trabajadora valenciana, cuyos trabajos y salarios brillan por su inestabilidad.

Nosotros proponemos:

-Que se regule el alquiler poniendo tope justo a los precios, que han subido un 11% durante el último año 2019.

-Que se expropien los miles de pisos vacíos propiedad de bancos y fondos buitre, que son acaparados para especular, y se pongan en alquiler social a precio público.

-Que las ayudas municipales vayan para reformar las viviendas públicas y no las privadas.

-Que construyamos un país para la clase obrera en el que el acceso a la vivienda, como al trabajo, la educación, la sanidad y la cultura, sea un derecho inalienable y no una mercancía a merced de empresas, especulación, rentistas, oferta y demanda y medidas tímidas de gobiernos capitalistas. Estos, hoy representados por PSOE y Compromís al frente de la ciudad, pretenden hacer pasar por progresista unas medidas totalmente insuficientes que se mueven dentro de los márgenes de aceptación de la especulación y el capitalismo.

No al Plan Reviure, ¡exigimos soluciones reales, soluciones para el pueblo trabajador!

Por un país para la clase obrera. Elige lo necesario. Elige comunista.